• Voor de beste digitale weg

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOVOTECH

 

 

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • HoVoTech: HoVoTech gevestigd te (1033 R.W.) Amsterdam aan de Modemstraat 1, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer in de overeenkomst.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met HoVoTech een overeenkomst aangaat of aan wie HoVoTech een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en op alle werkzaamheden en/of feitelijke rechtsbetrekkingen van HoVoTech. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf overeenkomen. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. HoVoTech kan, ook indien er niet steeds strikte naleving wordt geëist, te allen tijde strikte naleving van de voorwaarden gaan eisen. Het feit dat HoVoTech de voorwaarden soepel toe past, geeft de Opdrachtgever geen enkel recht.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 5. HoVoTech behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes zijn vrijblijvend en zo veel mogelijk van een termijn voorzien. Indien een offerte niet van een termijn is voorzien bedraagt de termijn voor acceptatie dertig dagen. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch indien het product waarop de offerte/aanbieding betrekking heeft, niet meer beschikbaar is. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn in euro en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, zulks tenzij anders is aangegeven.
 2. HoVoTech kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanvaarding van een offerte met afwijking op (al dan niet ondergeschikte) punten is niet mogelijk.
 3. De overeenkomst tussen HoVoTech en de Opdrachtgever komt uitsluitend tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door HoVoTech is ontvangen en geaccepteerd of vanaf dat moment of vanaf het moment dat HoVoTech met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 4. De omvang van de verplichtingen van HoVoTech wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor HoVoTech pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HoVoTech. Uitzonderingen zijn tevens mogelijk indien zulks overeengekomen wordt of indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. De door HoVoTech gehanteerde en vermelde prijzen en/of uurtarieven zijn in euro’s exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzendkosten en/of heffingen van overheidswege. Zulks tenzij anders is aangegeven.
 2. HoVoTech behoudt zich het recht voor om vooraf aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Dit voorschot kan maximaal 50% van het totale factuurbedrag bedragen. Een betaald voorschot wordt op de laatste factuur in mindering gebracht. Voor voorschotten geldt een betalingstermijn zoals in dit artikel omschreven.
 3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling geschiedt in euro’s middels storing of overmaking op een door HoVoTech aangewezen bank- of girorekening. Zulks tenzij schriftelijk anders overeen gekomen wordt. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien dit overeengekomen wordt is betaling per automatisch incasso mogelijk. Opdrachtgever dient dan te zorgen voor voldoende saldo. Bij een mislukte tweede poging tot automatisch incasso zijn lid 4 en 5 van dit artikel van toepassing.
 4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, of indien de automatisch incasso niet slaagt, is HoVoTech gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Tevens kan HoVoTech vanaf dat moment haar dienstverlening opschorten tot aan het moment waarop volledige betaling ontvangen is. Betalingen van Opdrachtgever zullen steeds worden geacht eerst te strekken tot voldoening van de verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande vordering, ook indien Opdrachtgever bij betaling anders vermeld.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van HoVoTech en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens HoVoTech onmiddellijk opeisbaar en heeft HoVoTech het recht haar verplichtingen onder de overeenkomst onverwijld en zonder verdere aankondiging op te schorten.

 

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst

 1. HoVoTech zal zich naar beste kunnen en vermogen en naar de eisen van goed vakmanschap inspannen om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. HoVoTech verbindt zich nimmer tot een resultaatsverplichting. De verhouding tussen HoVoTech en Opdrachtgever is uitsluitend te kwalificeren als een inspanningsverplichting.
 2. HoVoTech zal ervoor zorgen dat het resultaat van zijn werkzaamheden zoveel mogelijk voldoet aan hetgeen Opdrachtgever met de overeenkomst beoogd. Door HoVoTech opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 3. HoVoTech is gehouden datgene te doen wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de eisen van de redelijkheid of het gebruik wordt gevorderd. HoVoTech zorgt ervoor dat zij op de hoogte is van de voor de overeengekomen werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen, voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd mag worden.
 4. Getoonde voorbeelden of modellen dienen slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren zaken kunnen hiervan afwijken tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte voorbeeld of model.
 5. Opdrachtgever zal HoVoTech steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke en/of bruikbare gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever dergelijke gegevens en inlichtingen niet tijdig aan HoVoTech verschaft heeft HoVoTech het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Opdrachtgever is zowel verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen daarop, als de juistheid en volledigheid daarvan.
 6. HoVoTech kan haar dienstverlening tijdelijk onderbreken indien zulks noodzakelijk is voor bijvoorbeeld onderhoud of updates. Opdrachtgever zal hierover worden geïnformeerd. Een tijdelijke onderbreking kan nooit tot aansprakelijkheid van HoVoTech leiden.

 

Artikel 5. Levering

 1. Levering van de overeengekomen werkzaamheden geschiedt door het verzenden of ter hand stellen van het resultaat van de overeenkomst aan Opdrachtgever.
 2. Binnen 10 werkdagen na levering van het resultaat van de overeenkomst kan Opdrachtgever aangeven of het resultaat voldoet aan de eisen zoals gesteld binnen het kader van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen heeft gereageerd wordt het resultaat van de overeenkomst als geaccepteerd beschouwd.
 3. Indien Opdrachtgever binnen de daarvoor gestelde termijn aangeeft dat het resultaat van de overeenkomst niet voldoet aan hetgeen overeen gekomen is zal HoVoTech allereerst trachten het geleverde te verbeteren of aan te passen zodat het wel voldoet aan de eisen van de overeenkomst.
 4. Het risico met betrekking tot hetgeen HoVoTech aan Opdrachtgever zal leveren gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of door Opdrachtgever gebruikte hulppersonen zijn gebracht.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

 1. Tekeningen, beschrijvingen, specificaties en andere zaken die HoVoTech in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever zal leveren worden eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever mag deze zaken gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. Voorwaarde hiervoor is dat Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens HoVoTech heeft voldaan. Tot die tijd blijft het eigendom bij HoVoTech berusten.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de zaken die HoVoTech aan de Opdrachtgever verstrekt berust en blijft berusten bij HoVoTech. Hieronder vallen niet limitatief ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen en documentatie.
 3. De Opdrachtgever is gehouden HoVoTech te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, welke ten laste mochten komen als gevolg van aanspraken van derden tegen HoVoTech.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding met betrekking tot auteursrecht of merken uit het geleverde te verwijderen.
 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in het geleverde aan te brengen.

 

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken of om die informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Een uitzondering op de in de bovenstaande leden omschreven verplichting geldt ten aanzien van:
 • de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen;
 • de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.
 1. Indien HoVoTech derden betrekt bij de uitvoering van de overeenkomst, zal HoVoTech de verplichtingen op grond van dit artikel ook aan deze derden opleggen.
 2. De in dit artikel omschreven verplichtingen met betrekking tot geheimhouding gelden zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. HoVoTech is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. HoVoTech kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens HoVoTech tot aan dat moment te voldoen. HoVoTech is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop HoVoTech geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HoVoTech niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HoVoTech of van derden daaronder begrepen. HoVoTech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HoVoTech zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Voor zover HoVoTech bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan HoVoTech op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met HoVoTech of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met HoVoTech.
 1. HoVoTech is niet aansprakelijk in het geval dat:
 • het geleverde ongeschikt blijkt voor het doel waarvoor het is aangeschaft;
 • de schade is veroorzaakt door gebruik/verwerking van het geleverde;
 • het geleverde wordt verwerkt tot een product waarvoor het geleverde in feite niet geschikt is danwel blijkt te zijn.
  1. HoVoTech aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem geleverde adviezen of zaken op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd, of indien deze door Opdrachtgever of door derden worden gewijzigd of aangevuld.
  2. HoVoTech is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van HoVoTech in de nakoming van enige op hem rustende wezenlijke verplichting jegens de Opdrachtgever. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  3. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van HoVoTech aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  5. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HoVoTech meldt.

 1. Voor bedrijfs- gevolg- of indirecte schade zoals gederfde omzet en winst, of schade als gevolg van overmacht is HoVoTech in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van HoVoTech of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 2. Indien de aansprakelijkheid van HoVoTech voor schade van Opdrachtgever moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van HoVoTech wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van HoVoTech niet tot uitkering van enige vergoeding over gaat is de aansprakelijkheid van HoVoTech beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar zal de totale vergoeding van directe schade gelijk gesteld worden op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar, met een maximum van € 100.000,00.
 3. De in lid 5 gestelde maximum bedragen komen te vervallen indien de schade onmiskenbaar het gevolg is van opzet of grove schuld van HoVoTech.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan HoVoTech van gegevens, informatie of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering door HoVoTech in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart HoVoTech tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 5. Opdrachtgever vrijwaart HoVoTech tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met deze overeenkomst, inclusief de in verband daarmede door HoVoTech te maken kosten.

 

Artikel 10. Annulering, opschorting en ontbinding

 1. Overeenkomsten kunnen uitsluitend geannuleerd worden met instemming van HoVoTech en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 2. Een Opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat HoVoTech begonnen is met de uitvoering ervan, als de Opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd.
 3. Indien de Opdrachtgever een opdracht met toestemming van HoVoTech annuleert, terwijl HoVoTech al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden.
 4. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht HoVoTech te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
 5. Elk der partijen heeft het recht, onverminderd hetgeen overigens ten deze wordt bepaald, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever zodra faillissement, surseance van betaling van-, en/of beslaglegging onder de betreffende partij dreigt of daadwerkelijk plaatsvindt of indien de onderneming van één der partijen wordt geliquideerd, Nederland metterwoon verlaat of zijn huidige activiteiten staakt. In dat geval worden vorderingen van HoVoTech zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.
 6. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijke sommatie met een redelijke termijn voor correctie, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
 7. Onverminderd zijn wettelijke opschortingsrechten zal HoVoTech ingeval van toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtgever met betrekking tot diens betalingsverplichting, of wanneer de vrees bestaat dat Opdrachtgever te kort zal zijn schieten in zijn betalingsverplichting, of indien hem omstandigheden bekend worden waardoor redelijkerwijs nakoming van de overeenkomst niet meer van HoVoTech verlangd kan worden, het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of deze geheel of ten dele, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dit ter keus van HoVoTech. In zulks geval ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

 

Artikel 11. Klachten

 1. Eventuele klachten dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum gemotiveerd en schriftelijk bij HoVoTech ingediend te worden. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 2. Indien een klacht naar oordeel van HoVoTech gegrond is, zal HoVoTech de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aan HoVoTech kan aantonen dat dit voor hem zinloos is geworden. In zulks geval, of indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden feitelijk onmogelijk is geworden, zullen partijen in overleg treden omtrent de gevolgen hiervan. In ieder geval zal HoVoTech slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.
 3. Gedurende een periode van 12 maanden na leve­ring van een artikel zal HoVoTech alle onderdelen, waarvan aan­getoond is dat deze ondeugdelijk zijn, her­stellen c.q. vervangende onderdelen ter be­schikking stellen. De keuze van herstel of vervanging alsmede de keuze van de plaats van uitvoering van de herstelwerkzaamheden worden door HoVoTech gemaakt.
 4. De garantie die HoVoTech biedt, geldt voor nieuwe artikelen gedurende een periode van 12 maanden vanaf datum leve­ring. Het is mogelijk een verlengde garantie te verkrijgen tegen aanvullende betaling, dit wordt vastgelegd in een aparte overeenkomst. Met betrekking tot reparaties en/of verkoop van gebruikte artikelen geldt de garantie gedurende een periode van 3 maanden vanaf datum levering.
 5. Indien een door HoVoTech verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 6. HoVoTech verschaft de Opdrachtgever een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
 7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HoVoTech, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HoVoTech geen invloed op kan uitoefenen, of indien het gebrek het gevolg is van normale slijtage.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op alle overeenkomsten tussen HoVoTech en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen tussen HoVoTech en de Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Deze algemene voorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij HoVoTech en tevens vindbaar op de website www.hovotech.nl . Door verlening van de opdracht aan HoVoTech verklaart de Opdrachtgever op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.